Wineenvliegtuig.be gebruikt cookies om je website ervaring te verbeteren. Lees meer
OK

Wedstrijdreglement

Onderstaand het wedstrijdreglement voor de ”Win een Vliegtuig!” wedstrijden van The Aviation Factory.

1. Inleiding

Het onderstaand reglement is van toepassing op de wedstrijd “Win een Vliegtuig naar Parijs!” georganiseerd door BV The Aviation Factory (BE 0472.510.556 en hierna “The Aviation Factory”).

Bij deze wedstrijd gaat het allemaal om creativiteit. De bedoeling van deze wedstrijd is om een creatieve en/of originele (vakantie)foto in te dienen, waarbij u als deelnemer op de foto staat in, met of nabij een vliegtuig. Hierbij dient de aanwezigheid van een vliegtuig duidelijk visueel vaststelbaar te zijn op deze foto.

De wedstrijd “Win een Vliegtuig naar Parijs!” wordt georganiseerd door The Aviation Factory, en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht.

2. Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is en woonachtig is in België, kan deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van de organisatoren van The Aviation Factory en diens personeelsleden. Evenmin kunnen directe familieleden tot in de eerste graad en personen die onder hetzelfde dak wonen als de organisatoren en personeelsleden van The Aviation Factory deelnemen.

Deelname aan deze wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Voor deelname dient een deelnemingsformulier te worden ingevuld, op de website https://wineenvliegtuig.be/. Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden met bijhorende foto, worden in aanmerking genomen. Tevens dient er een verplichte inzet te worden betaald.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Per deelnemer, kan maximum één prijs per jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door The Aviation Factory, is dan ook voor een termijn van één jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door The Aviation Factory.

Wie als winnaar van de wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

De wedstrijd start op 20 mei 2021 om 10u00 CET en eindigt op 10 juni 2021 om 00u00 CET.

Wedstrijdvoorwaarden en -verloop:

  • Ga naar https://wineenvliegtuig.be/  en vul het deelnemingsformulier in;
  • Upload een creatieve en/of originele foto van jezelf in, met of nabij een vliegtuig, waarbij het vliegtuig (de buitenzijde, dan wel de binnenzijde) duidelijk visueel vaststelbaar is op deze foto;
  • Beantwoord de schiftingsvraag;
  • Betaal het inschrijvingsgeld van €30 via één van de op de website aangegeven betalingswijzen;
  • Bevestig je akkoord met het wedstrijdreglement.

De wedstrijd is enkel toegankelijk op de website https://wineenvliegtuig.be/

Het uploaden van voormelde foto is verplicht. Zonder foto is deelname niet geldig.

Elke deelname die niet via de vermelde website werd ingediend of na afloop van de wedstrijd toekomt, wordt nietig en zonder gevolg verklaard.

De wedstrijd loopt in België en is uitgewerkt in 1 taal: Nederlands.

Per deelname moet de deelnemer zijn correcte en volledige persoonlijke gegevens achterlaten om geldig te zijn.

De winnaar is de persoon die de meeste creatieve en/of originele foto indient en verder voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden. Indien het juiste antwoord op de schiftingsvraag niet werd gegeven, zal de persoon die het antwoord heeft gegeven dat het dichtst aanleunt bij het juiste antwoord, winnen. Bij een ex aequo zal de persoon die als eerste heeft deelgenomen winnen.

De winnaar krijgt bericht dat hij/zij de prijs heeft gewonnen via een e-mail, via persoonlijk telefonisch contact of via SMS. De winnaar wordt ook bekendgemaakt op de sociale media van The Aviation Factory.

De winnaar moet binnen de (1) maand na ontvangst van voormeld bericht, aanspraak maken op zijn/haar prijs, bij gebreke waaraan de prijs vervalt. Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet de deelnemer in bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs, een bewijs van inschrijving op een Belgisch adres, een geldig Belgisch paspoort en de benodigde geldige, negatieve Covid 19-testen, zoals aangegeven volgens de laatste reis- en toegangsregels van het land van bestemming.

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

4. Prijs

De prijs van de wedstrijd betreft een vlucht met een privéjet, ter waarde van € 7.500 EUR, meer specifiek: een vlucht met een privéjet van het type Cessna Citation Mustang voor 4 personen van de Internationale Luchthaven Oostende naar Parijs en terug.

De winnaar ontvangt een voucher per e-mail met de uitleg hoe de voucher in te wisselen is. De vertrek- en terugkomstdata worden vastgelegd in overleg met The Aviation Factory en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor de vlucht dient de winnaar rechtstreeks contact op te nemen met The Aviation Factory, zij boeken de vlucht. Na het printen van de tickets zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

De prijs is exclusief: alle transfers van en naar het vliegveld, eventuele parkeerkosten, verblijf op de plaats van bestemming, excursies en/of overige uitstapjes, reis- en annuleringsverzekering, alle uitgaven van persoonlijke aard,…

De prijs is op naam van de winnaar, heeft enkel betrekking op bovenstaande omschrijving en mag op geen enkele wijze worden overgedragen, geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de organisator.

5. Aansprakelijkheid

The Aviation Factory en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien door overmacht bepaalde modaliteiten van deze wedstrijden zouden dienen te worden gewijzigd.

The Aviation Factory  is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van de prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

The Aviation Factory is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden en/of uitvoeren van de prijs door de winnaar, hierin begrepen het niet naleven van wettelijk opgelegde reisvoorwaarden, dan wel het niet bezitten van de juiste en wettelijk voorgeschreven reisdocumentatie.

De winnaar blijft zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten, visaverplichtingen en inreismaatregelen en moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De winnaar dient er rekening mee te houden dat in verband met het coronavirus er extra maatregelen en richtlijnen voor deze reis van toepassing kunnen zijn. Deze kunnen elk moment veranderen.

The Aviation Factory is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

The Aviation Factory kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

6. Persoonsgegevens

Om deel te nemen aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, enz.) in te geven op de website tijdens het meedoen met de wedstrijd. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen kunnen de organisatoren noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

In uitvoering van de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat The Aviation Factory de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd. Voor uitgebreide privacy voorwaarden/GDPR disclaimer verwijzen we u graag door naar:  https://www.the-aviation-factory.com/media/173406-privacypolicyaviationfactory19oct18.pdf.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

The Aviation Factory houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt The Aviation Factory zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege The Aviation Factory zijn zonder verhaal.

8. Copyright en auteursrechten

Alle rechten zijn voorbehouden. Geen van op de wedstrijd en website gepubliceerde gegevens mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van The Aviation Factory. Ook het gebruik van merk- en productnaam is niet toegestaan.

Elke deelnemer aan de wedstrijd geeft automatisch de toelating tot gebruik, publicatie en reproductie van de door hem ingediende foto voor promotionele doeleinden, dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking en zonder dat The Aviation Factory daartoe enige vergoeding kan verschuldigd zijn.

9. Het reglement

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die The Aviation Factory in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

Indien zulks vereist is, kan The Aviation Factory dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website https://wineenvliegtuig.be/  en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Bij vragen kan u ons steeds contacteren op info@wineenvliegtuig.be.